Úspěšné zahájení školní docházky

Tento program je určen všem dětem od 3 do 7 let, připravujícím se na 1. třídu ZŠ a dětem s odkladem školní docházky. Zaměřuje se na rozvoj všech dovedností, které jsou ve škole rozvíjeny v dovednosti studijní, aby dítě mělo vytvořeny ty nejlepší podmínky, ve kterých vyrůstá a rozvíjí se, dle svých možností, mělo by mít zajištěný individuální přístup. Abychom co nejlépe zabezpečili potřeby dítěte, je nutné hlouběji poznat silné i slabé stránky dítěte.

K tomu nám poslouží diagnostika – ucelený systém, jak zjistit úroveň dané schopnosti, dovednosti, v které z oblastí je dítě méně vyzrálé, či opožděné.

Na základě diagnostiky vám připravím pro vaše dítě individuální plán, na jehož základě, budu jeho slabší místa systematicky a v delším časovém horizontu pozvolna rozvíjet a tak „vývojový skluz“ postupně snižovat.

Činnost je zaměřena na tyto oblasti:

Grafomotorika

Zrakové vnímání a paměť

V předškolním věku je nejdůležitější rozvíjet zrakové vnímání pro získávání, zpracování a uchování informací z okolního světa. Zkreslené a neúplné zrakové vnímání negativně ovlivňuje poznávání světa a způsob myšlení.

Co by mělo dítě zvládnout:

Sluchové vnímání a paměť

Sluch je jedním z prostředků komunikace, ovlivňuje rozvoj řeči a tím i abstraktní myšlení. Ve školním prostředí většin informací přichází k dítěti sluchovou cestou.

Co by mělo dítě zvládnout:

Základní matematické představy

Matematika je prostředkem a výrazem rozvoje myšlení a logického uvažování. Pozvolněji nebo opožděně se rozvíjející předčíselné představy ovlivňují školní výkon v matematice. Z hlediska matematického obsahu se vyskytují nejčastěji tyto potíže:

Co by mělo dítě zvládnout:

Řeč

Řeč má pro vývoj dítěte mimořádný význam, protože ovlivňuje kvalitu myšlením poznávání, učení, jeho orientaci a fungování v lidském společenství. Dítě, které nemluví nebo mluví nesrozumitelně, je v nevýhodě a frustrováno, že mu okolí nerozumí. Proto takové dítě užívá „Řeč těla“ – vytrhne, bouchne, strčí, zlobí se, podléhá afektivním záchvatům. Jindy dítě reaguje v důsledku řečového handicapu stažením se do sebe, pocity nepochopení, ukřivděnosti, méněcennosti, má obavy z komunikace. Dítě málo či špatně mluvící může být dospělými i dětmi podceňováno, hodnoceno jako podprůměrné či opožděné. Co by mělo dítě zvládnout:

Nedostatečně rozvinuté základní oblasti jakými jsou grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, paměť, řeč a základní matematické představy u dětí v předškolním věku způsobí při nástupu do první třídy rozvinutí specifických poruch školních dovedností – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a další.